Logo
Kontakty
15 Zář 2018

Kontakty

Post by Zuzana Caislova

Kdo jsme? 

Ahoj jsme tříčlenná rodinka Zuzka (máma), Petr (táta) a Matěj (náše lordstvo). Společně všichni rádi cestujeme a toto je náš deník. Nesnažíme se být světovými influencery ani blogery. Prostě svoje dobrodružství pouze nechceme zapomenout a doufáme, že tento web nám k tomu pomůže. 

Aktuálně jsme se před měsícem vrátili z Norska (Osla), které bylo pro rok a půl naším domovem. Nebudu se rozepisovat proč jsme tam odjeli. Věnuje se tomu jeden z našich publikovaných příspěvků. Řekněme pouze, že nás neuspokojovala politická situace v České republice a cítili jsme potřebu zjistit, jak se žije v nějaké jiné zemi, abychom nakonec došli k závěru, že všude je dobře, ale doma nejlíp. 

Norsko samozřejmě bylo v lecčem dál než Česko, ale pro nás je velmi důležité být obklopen rodinou a přáteli, což nám v Norsku dost scházelo a rozhodli jsme se, že je to pro nás dostatečná motivace pro návrat. 

Je možné, dokonce můžu říct i pravděpodobné, že to nebylo/nebude naše jediné zahraniční dobrodružství, ale kdo ví, co nám budoucnost přinese. 

Nyní jsme tedy zase doma, ale naše cestovatelské ambice nijak neutichly. 

Pokud náš deník poslouží někomu dalšímu jako inspirace/odrazení, pak to přesně splnilo ten účel. 

Zdravíme
The Caisls – Family on the road

Kontakty 1
Zuzka Caislová (máma)
Kontakty 2
Petr Caisl (táta)
Kontakty 3
Matěj (pán všeho tvorstva)

2 Comments

Martin Müller 11. 5. 2019 at 7:09 -

Dobrý den,

na facebookové stránce (Cestování…..) jsem našel Oslo a tento Váš webový odkaz.
S dovolením bych se chtěl zeptat, nabízíte ubytování a za kolik?

Pokud by to bylo možné někdy na podzim (září nebo říjen) a poznat hlavní město Oslo na 2 dny?

S pozdravením
Martin Müller

ContactGroxy 9. 1. 2021 at 7:45 -

Hеllо! thecaisls.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd соmmеrсiаl оffеr tоtаlly lеgаlly?
Wе prоpоsе а nеw lеgаl mеthоd оf sеnding rеquеst thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss prоpоsаls аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram – @FeedbackFormEU
Skype live:feedbackform2019
WhatsApp – +375259112693

Leave a Comment

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial